Кои сме ние
"Да пораснем заедно" е сдружение с нестопанска цел, създадено в подкрепа на родители и техните деца.  


Целите, които сме си поставили и следваме са: 

  •  Обучение, интеграция на деца и младежи без значение от социално положение, етнически произход и религия, физическо и умствено състояние, особености в развитието и/или поведението и осигуряване на необходимостта от специални грижи. 
  •   Създаване на родителски групи и общности за самопомощ при отглеждане на деца, включително и на такива със специални нужди. 
  •  Организиране на професионални курсове, семинари, беседи с родителски групи относно проблеми при отглеждане и възпитание, включително на деца със специални потребности. 
  •  Обучение в подобряване на умения за общуване в семейството и разрешаване на конфликти. 
  •  Оказване на обща и специализирана помощ при здравословно отглеждане и възпитание на деца и изграждане на ефективни взаимоотношения в семейството, училището, на работното място и в обществото. 
  •  Консултиране на семейства с деца със специални нужди с цел запознаването им със съвременните методи за лечение, рехабилитация и с начините за решаване на емоционалните и социалните им потребности. 
  •  Създаване на възможности за по-ангажирано участие на родителските общности при отглеждането и възпитанието на децата и за здравна превенция. 
  •   Подпомагане на интегрирането на деца със специални образователни нужди с цел нормалното им развитие и качество на живот, включително след навършване на 18 години. 
  • Промяна нагласата на обществото към „различните“ 
  • Превенция срещу изоставянето чрез информационни обучителни кампании с цел съпричастност към проблемите на развитие на децата и техните семейства.